Algemene voorwaarden van ABC.Diensten.NL - ABC Diensten

Open Hours
8.00 - 18.00 Mon-Sat
Datum: Tijd:
ABC logo smal
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden van ABC.Diensten.NL

Veel gestelde vragen
Algemene voorwaarden  van ABC Diensten NL/HU versie 20190825001.

1 Bepalingen
1.1 Onder ‘Klant’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee ABC Diensten een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.
1.2 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.3 Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.
1.4 Onder ‘Diensten’ wordt verstaan: Het registreren van een domeinnaam bij een hier toe bevoegde instantie,  het hosten van een website of servers, webdesigns en andere web gerelateerde software.
1.5 Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen ABC Diensten en klant die gericht is op het op verschaffen van diensten door ABC Diensten aan de klant.
1.6 Onder ‘Servers’ wordt verstaan: De software en hardware die door ABC Diensten aan de klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.

2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen ABC Diensten en de klant.
De toepasselijkheid van enige vorm van Algemene Voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.3 ABC Diensten behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.
Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan de klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werken indien anders vermeld.
Indien de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoud ABC Diensten zich het recht voor de diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggave van abonnementsgelden.

3 Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige klant een bestelling plaatst bij ABC Diensten en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, indien de toekomstige klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.
3.2 Door ABC Diensten verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend.
Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

4 Duur van de Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.
4.2 De klant kan een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
4.3 De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
4.4 Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij één van beide partijen de Overeenkomst tenminste 30 dagen voor het verstrijken van de overeengekomen periode per email of brief opzegt.

5 Vergoedingen
5.1 De door de klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
5.2 ABC Diensten behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de klant hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van ABC Diensten genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden.
De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

6 Betaling
6.1 Alle facturen zullen door de klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.
6.2 Wanneer de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn.
Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van de klant.
6.3 Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven.
De klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

7 Opschorting
7.1 Bij het achterwege blijven van betalingen is ABC Diensten gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te verbreken.
ABC Diensten kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de klant. ABC Diensten is gerechtigd alle virtuele eigendommen per direct te verwijderen, hierdoor kan ABC Diensten niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.
7.2 Indien de klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling voldoet, kan ABC Diensten de overeenkomst per direct te beëindigen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7.1

8. Voorbehoud en eigendom van rechten
8.1 Alle aan de klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van ABC Diensten totdat alle  verschuldigde bedragen aan ABC Diensten zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.
8.2 Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.2 en 6.3

9. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst
9.1 ABC Diensten zal zich jegens de klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. ABC Diensten zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
9.2 ABC Diensten kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor de klant en/of derden.
9.3 ABC Diensten is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen via de servers van ABC Diensten verzonden (e-mail) berichten.
9.4 De klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop ABC Diensten onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. De klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. ABC Diensten zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. ABC Diensten kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de klant op tijden van onderhoud.
9.5 ABC Diensten is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de servers van ABC Diensten.

10 Verplichtingen van de klant
10.1 De klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen Dienst.
10.2 De klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door ABC Diensten opgelegde regels, instructies en beperkingen.
De klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orden in het bijzonder zal de klant:
- geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (zie artikel 1.3)
- geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het  opslaan en/of (doen) verspreiden van informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
- zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, hieronder vallen ook de servers van ABC Diensten.
- zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligings gaten. Hieronder vallen ook de servers van ABC Diensten.
- zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.
10.3 De klant is verplicht op de geleverde de Dienst op een dusdanige manier te gebruiken welke de werking van de servers van ABC Diensten niet belemmerd en de levering van de Dienst aan andere de klanten.
10.4 De klant is verplicht om door ABC Diensten verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen.  
Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.
10.5 De klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in https://ripe79.ripe.net/ en toekomstige aanpassingen hiervan.
10.6 Indien ABC Diensten op de gehuurde ruimte van de klant data aantreft welke in strijd is met de Algemene Voorwaarden behoud ABC Diensten zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.
10.7 ABC Diensten houdt zich het recht voor om aan de klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien de klant in  strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.
10.8 ABC Diensten zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. De klant vrijwaart ABC Diensten voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.

11 Hosting en aanverwante diensten
11.2 Het dataverkeer dient redelijk te zijn en niet het verkeer van de andere gebruikers verstoren.
Als het verkeer van een klant het verkeer van andere klanten verstoort, behoudt ABC Diensten zich het recht voor om de dienst van de eerstgenoemde klant te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en / of een afzonderlijk tarief voor het verkeer in rekening te brengen.
ABC Diensten behoudt zich het absolute recht voor om te besluiten of verkeer wel of niet excessief is. Indien een webhotel wordt gesloten, wordt geen restitutie verleend op de abonnementsgelden die vooruit zijn betaald.
11.3 Wij hebben geen limiet ingesteld voor de bepaalde diensten (MySQL Databases, E-mail accounts en sub-domeinnamen).
Dit betekent niet dat u deze tot in het oneindige kunt aanmaken. Indien wij merken dat er misbruik van deze optie wordt gemaakt zullen wij de klant vriendelijk verzoeken zich te houden aan een redelijke verhouding tot het webhostingpakket en wellicht overgaan tot het instellen van een limiet.
11.4 Zonder toestemming is de opdrachtgever verboden de door ABC Diensten verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
11.5 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van zijn data. Op aanvraag en in overleg kan ABC Diensten een backup van de data maken, maar de opdrachtgever blijft in een dergelijke situatie verantwoordelijk voor de data.
11.6 Indien de opdrachtgever een SSL-certificaat bij ABC Diensten afneemt, verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificaatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). ABC Diensten is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de identiteit van de certificaathouder. Ook staat ABC Diensten niet in voor het beveiligniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.
11.7 De desbetreffende certificaatiedienstverlener beslist over de toekenning van het certificaat en zal daartoe de benodigd geachte validaties uitvoeren waarvoor het SSL-certificaat dient te gelden.
De opdrachtgever geeft hier toestemming voor of garandeert dat toestemming is verleend alvorens een SSL-certificaat aan te vragen voor een specifieke website.
Het SSL-certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het SSL-certificaat tussentijds wordt ingetrokken.
Hierbij is geen restitutie mogelijk.
11.8 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van de opdrachtgever.

12 Virtuele en dedicated servers
12.1 Eventuele licenties die gekocht of gehuurd zijn bij ABC Diensten door de opdrachtgever, zoals onder andere DirectAdmin en Windows Server licenties, blijven eigendom van ABC Diensten en kunnen niet meegenomen worden naar ander apparatuur en of diensten tenzij anders overeengekomen met ABC Diensten.

13 Resellers
13.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of Diensten van ABC Diensten door de opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde en de bepalingen zoals opgenomen in artikel 10 en 11.
13.2 De opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens ABC Diensten overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van ABC Diensten is.
13.3 De opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van ABC Diensten.
13.4 De opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als ABC Diensten de opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). ABC Diensten kan verlangen dat de opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
13.5 Een niet of niet tijdig betalen van klanten van de opdrachtgever ontslaat de opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens ABC Diensten.
13.6 ABC Diensten zal uitsluitend via de opdrachtgever contact zoeken met klanten van de opdrachtgever, tenzij ABC Diensten een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of de opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
13.7 De opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van ABC Diensten te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van ABC Diensten voor werving van klanten door de opdrachtgever. De opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van ABC Diensten.
\13.8 De opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van ABC Diensten dan wel die van haar leveranciers.
13.9 De opdrachtgever is bij het Resellen van domeinnamen verplicht om haar klanten te wijzen op de voorwaarden van de desbetreffende registrerende instanties. Zo is de opdrachtgever bij het resellen van domeinnamen verplicht haar klanten bekend te maken met de algemene voorwaarden van dat domein tld zoals opgenomen in artikel 14.

14 Aanvraag domeinnamen
14.1 ABC Diensten bemiddeld alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de klant en zal de aanvraag voor het  betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreren kan ABC Diensten hiervoor nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
14.2 De domeinnaam is pas geregistreerd na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging aan de klant van de domeinregistratie door ABC Diensten,
14.3 Indien een aangevraagd domeinnaam door de klant niet meer beschikbaar is op het moment dat ABC Diensten de aanvraag indiend bij de desbetreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de klant de aanvraag indiende bij ABC Diensten kan ABC Diensten op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.
14.4 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van klant. De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart ABC Diensten tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.
14.5 Verhuizen van een door de klant aangevraagde domeinnaam kan enkel op voorwaarde dat de klant deze in zijn bezit heeft. Bij verhuis wordt een kost aangerekend per aanvraag, indien de aanvraag tot verhuizing tegenstrijdig is met de voorwaarden van de bevoegde instantie, zal het domein niet geregistreerd worden en worden er geen abonnements noch andere gelden voor de verhuis terug gestort.
14.6 De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals SIDN (http://www.sidn.nl),
De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en verklaart dat ABC Diensten hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.
Voor specifieke voorwaarden verwijst ABC Diensten naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen.

15 Aansprakelijkheid ABC Diensten
15.1 ABC Diensten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. De klant vrijwaart ABC Diensten dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.
15.2 ABC Diensten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. De klant vrijwaart ABC Diensten dan ook van enige aansprakelijkheid.

16 Geheimhouding en gegevensverwerking
16.1 Zowel de klant als ABC Diensten zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.
16.2 De klant geeft ABC Diensten hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die ABC Diensten aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met
achtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
16.3 De klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van ABC Diensten.Indien De klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan ABC Diensten kenbaar maken.
16.4 De klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van ABC Diensten zijn opgeslagen.
16.5 ABC Diensten spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico´s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

17 Overmacht
17.1 Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld, voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht valt: storingen in het datacenter of aan servers, kabelbreuken in de verbindingen daartoe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van ABC Diensten.

18 Diversen
18.1 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van ABC Diensten (https://www.ABC Diensten.nl  en van daar op te halen.  
Tevens worden deze op verzoek kosteloos toegezonden via mail.

Phone:
+31(0)6 39 36 47 79
+31(0)70 711 0 395
Contact Us  info@abcdiensten.nl

Terug naar de inhoud